1 થી 100 ના ઘન | Cube of 1 to 100 pdf

1 થી 100 ના ઘન

સરકારી નોકરીઓની ભરતી પરીક્ષાઓમાં, 1 થી 100 સુધીના ક્યુબ્સને સંદર્ભેનો ધ્યાન રાખવામાં ઓછો એક પ્રશ્ન વિશે વિસ્તારપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરતી તકનીકમાં, આ ક્યુબ્સ તમારી તઈયારીને વધુ ફળકારી બનાવવામાં મદદ કરે છે. એવા પ્રશ્નોના ધ્યાનમાં રહેવાથી તમારી પરીક્ષાના સમયગાળામાં સ્વરૂપગાત પ્રતિસાદ આપવામાં સહાયક બનશે. તમારી યાદરૂપે રાખવાથી તમારી તૈયારીને સ્થાયી રીતે સારગરમ બનાવવામાં સહાયક થાય છે. 

1 થી 100 ના ઘન

સંખ્યા ઘન
1 1
2 8
3 27
4 64
5 125
6 216
7 343
8 512
9 729
10 1000
11 1331
12 1728
13 2197
14 2744
15 3375
16 4096
17 4913
18 5832
19 6859
20 8000
21
9261
22
10648
23
12167
24
13824
25
15625
26
17576
27
19683
28
21952
29
24389
30
27000
31
29791
32
32768
33
35937
34
39304
35
42875
36
46656
37
50653
38
54872
39
59319
40
64000
41 68921
42 74088
43 79507
44 85184
45 91125
46 97336
47 103823
48 110592
49 117649
50
125000
51
132651
52
140608
53
148877
54
157464
55
166375
56
175616
57
185193
58
195112
59
205379
60
216000
61
226981
62
238328
63
250047
64
262144
65
274625
66
287496
67
300763
68
314432
69
328509
70
343000
71
357911
72
373248
73
389017
74
405224
75
421875
76
438976
77
456533
78
474552
79
493039
80
512000
81
531441
82
551368
83
571787
84
592704
85
614125
86
636056
87
658503
88
681472
89
704969
90
729000
91
753571
92
778688
93
804357
94
830584
95
857375
96
884736
97
912673
98
941192
99
970299
100
1000000

 

વધુ વાંચો: શરીરના અંગોના નામ English  | Computer related full form list | Father of All Subjects List | Hindi mahino ke naam 

 

જો તમને આ 1 થી 100 સુધીના ક્યુબ પોસ્ટ ગમે છે, તો ખાસ કરીને તમારા મિત્રો અને સામાજિક મીડિયા એકાઉન્ટ્સનાં સાથે તેને શેર કરવાનું ન ભૂલતાં રહો. 

 

Post a Comment

Previous Post Next Post